การเดินทางสู่จังหวัดตรัง

จากกรุงเทพฯ
ด้วยเครื่องบิน
Nok Air
Air Asia

ด้วยรถไฟ
รถด่วน
รถเร็ว

ด้วยรถทัวร์
ทรัพย์ไพศาลทัวร์
ศรีสุเทพทัวร์
บขส