B5 ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 1 คืน

kohlipe3kohlipe6kohlipe3kohlipe9[1] kohlipe4

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก
–  09.30 รับท่านในเมืองตรัง ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
สู่ท่าเรือปากบารา ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.

–  11.00 ลงเรือ เฟอรรี่ ออกเดินทางสู่เกาะลีเป๊ะ
จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.

–  13.00เรือสปีทโบ้ท ถึงบริเวณนอกเกาะหลีเป๊ะ นั่งหางยาวเพื่อเข้าสู่ชายหาดเกาะหลีเป๊ะ  เช็คอิน
ที่ วาปีรีสอร์ท ห้องแอร์ 1 คืน
หลังเก็บสัมภาระเสร็จแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ ร่องน้ำจาบัง ท่านจะได้สัมผัสแหล่งปะการัง 7 สี ที่สวยงามของทะเลอันดามัน หลังจากนั้นนำท่านชมความสวยงามอันน่าพิศวงของกลุ่มหิน
สีนิน ที่ เกาะหินงาม  หลังจากนั้นพาท่านชมธรรมชาติอันสวย
งามบน เกาะราวี และดำน้ำดูปะการังที่เกาะนี้  หลังจากนั้นพา
ท่านชมหาดทรายสีขาว ของ เกาะอาดัง พร้อมดำน้ำดูปะการัง
ที่ เกาะอาดัง  เดินทางกลับสู่ เกาะลีเป๊ะ

วันที่สอง
–  07.30 รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท  หลังจกรับประทาอาหารท่านมีเวลาสำหรับเดินชมบรรยากาศ
บนเกาะหลีเป๊ะด้วยท่านเอง

– 12.30 เช็คอินตั๋วเรือ (สถานที่เช็คอินจะแจ้งอีกครั้ง)
หลังจากนั้นนั่งเรือหางยาวสู่เรือสปีทโบ้ทซึ่งจอดอยู่นอก
ชายหาด

– 13.00 เรือสปีทโบ้ทอออกเดินทางจากเกาะหลีเป๊ะสู่ท่าเรือ
ปากบารา

– 15.00 ถึงท่าเรือปากบารา แล้วออกเดินทางโดยรถตู้สู่เมือง
ตรัง หรือ หาดใหญ่

ราคาต่อท่าน  3,500 บาท (รับจัดจำนวนขั้นต่ำ 2 ท่าน)

ราคานี้รวม :
–              รถเรือ ไป/กลับ ระหว่างตรัง/หาดใหญ่ – เกาะหลีเป๊ะ
–              ทัวร์ดำน้ำดูปะรังพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ
–              ที่พัก 1 คืน บนเกาะหลีเป๊ะ ห้องแอร์รวมอาหารเช้า

สิ่งที่ไม่รวมในราคานี้

–              ค่าเรือหางยาวเข้าหรือออก ระหว่างเรือสปีทโบ้ทและ
ชายหาด ท่านละ 50 บาท/เที่ยว
–              ค่าเก็บขยะบนเกาะ คนละ 20 บาท
–              ค่าธรรมเนียมอุทยาน คนละ 40 บาท

หมายเหตุ : โปรแกรมนี้ทางผู้จัดจะจัดการเฉพาะตั๋วสำหรับการ
เดินทาง ที่พัก และ ทัวร์ดำน้ำเท่านั้น โดยท่านจะต้องเดินทาง
โดยท่านเอง โดยไม่มีมัคคุเทศก์เดินทางไปกับท่านเป็นการ
ส่วนตัว แต่ทางผู้จัดจะอธิบายการเดินทางโดยละเอียด
ก่อนเดินอีกครั้งหนึ่ง